Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Οποιαδήποτε από όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτό το site , αποθηκεύονται και παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές.
Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν διατίθεται προς πώληση, ενοικίαση ή και δανεισμό προς τρίτους.
Επίσης δεν είναι δυνατό οι πληροφορίες αυτές να αποκαλυφθούν και να είναι προσβάσιμες από κανέναν άλλο, παρά μόνο από τον εκάστοτε δικαιούχο.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν επαναχρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από αυτή για την οποία προορίζονται και που αφορά στην λειτουργία του ηλεκρονικού μας καταστήματος και τους πελάτες μας.

Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχετε στο περιβάλλον μας θα κρατηθούν με τη μέγιστη προσοχή και δεν θα χρησιμοποιηθούν με τρόπους τους οποίους δεν έχετε συναινέσει.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο 2177 33 33 77 .
Επίσης μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα σας στην ηλεκρονική μας διεύθυνση info@mobilitypal.gr.

Ευχαριστούμε.